Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.


Szybki kontakt: +48 667 245 397  e-mail: sklep@paczuszkiodkaczuszki.pl    

Regulamin

sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne, definicje i specyfikacja techniczna

 § 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży detalicznej Produktów przez Sklep internetowy agmArt przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady korzystania z tego Sklepu oraz z Serwisu dostępnych pod adresem sieciowym www.paczuszkiodkaczuszki.pl i z oferowanych za pośrednictwem Serwisu usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w Serwisie w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a w szczególności zapoznanie się z nim przed złożeniem Zamówienia.
 4. Regulamin nie ma zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Zamawiającego przez osoby trzecie za pośrednictwem Sklepu lub Serwisu, które ponoszą w tym zakresie pełną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.

 § 2

 1. Sprzedawcą Produktów, operatorem i właścicielem Serwisu oraz Sklepu, a także usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest Zieliński Mateusz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zieliński Mateusz „AGMART” zarejestrowaną z siedzibą w Kaczki Średnie 71 62-700 Turek, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), posługującą się numerami NIP 6681780716 i REGON 301252059.
 2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
  - umożliwienie Zamawiającym składania Zamówień na Produkty oferowane przez Sklep w celu zawarcia Umowy sprzedaży na odległość,
  - udzielenie Zamawiającym informacji o Produktach oferowanych przez Sklep,
  - prowadzenie spersonalizowanych kont użytkownika w ramach aplikacji oprogramowania Sklepu,
  - newsletter.

§ 3

 1. Ilekroć w Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów należy przez nie rozumieć:

1) Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z z kompletem załączników,

2) Kodeks cywilny - ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U.1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.),

3) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.),

4) Prawo telekomunikacyjne - ustawę z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2001 nr 73 poz. 852 z późn. zm.),

5) Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.),

6) Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - ustawę z dnia 2 marca 2000 r. . o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.),

7) Sprzedawca - Zieliński Mateusz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zieliński Mateusz „AGMART” zarejestrowaną z siedzibą w Kaczki Średnie 42a 62-700 Turek, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), posługującą się numerami NIP 6681780716 i REGON 301252059,

8) Punkt handlowy - stacjonarny sklep Sprzedawcy zlokalizowany pod adresem jego siedziby, którego godziny otwarcia Sprzedawca publikuje w Serwisie.

9) Sklep - sklep internetowy Sprzedawcy zlokalizowany pod adresem sieciowym www.druktur.com,

10) Serwis - system stron internetowych Sklepu będący elektroniczną platformą przeznaczoną do składania i przyjmowania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży na odległość, a także do prezentacji Oferty handlowej Sprzedawcy,

11) Usługi elektroniczne - usługi Serwisu świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

12) Użytkownik - każdą osobę korzystającą z Serwisu w sposób niezmierzający do złożenia Zamówienia oraz niewymagający rejestracji i logowania do Serwisu,

13) Formularz rejestracyjny - formularz będący odrębną częścią Serwisu, lub częścią Formularza zamówienia, wypełniany przy rejestracji i służący do założenia Konta w Serwisie,

14) Użytkownik Konta - korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Serwisie i posiada w nim aktywne Konto użytkownika,

15) Konto - zbiór zasobów i ustawień utworzonych w ramach Serwisu dla Użytkownika Konta, służących składaniu Zamówień i zarządzaniu nimi przez Zamawiającego,

16) Zamawiający - osobę fizyczną, której przepisy szczególne przyznają przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zamawiającą Produkty w Sklepie za pośrednictwem Serwisu lub drogą telefoniczną,

17) Konsument - Zamawiającego jako osobę fizyczną, która zamawia Produkty wyłącznie na własny użytek niezwiązany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby,

18) Produkty - towary i usługi prezentowane w Serwisie i oferowane w sprzedaży przez Sklep, a także towary objęte Zamówieniem oraz stanowiące w przypadkach określonych Regulaminem przedmiot dostawy. Pod tym pojęciem rozumie sie równiez Produkty wraz z usługą poligraficzną.

19) Cena - cenę detaliczną Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, nieuwzględniającą opłat za pakowanie, wysyłkę, dostawę i płatność przy odbiorze, wyrażoną w złotych polskich i w wartości brutto wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT),

20) Oferta handlowa - zbiór publikowanych w Serwisie informacji o Produktach oferowanych w sprzedaży przez Sklep, a także informacji o promocjach i rabatach, stanowiący zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego,

21) Koszyk - element Serwisu, wirtualny koszyk na Produkty przeznaczony do umieszczania w nim Produktów wybranych w celu ich zakupu podczas przeglądania Oferty handlowej Sklepu zamieszczonej w Serwisie,

22) Formularz zamówienia - formularz pozwalający przetworzyć dane z Koszyka na treść Zamówienia, będący częścią Serwisu, wypełniany przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia na Produkty,

23) Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość zamawianych Produktów, złożone za pośrednictwem Serwisu wraz z wymaganymi Regulaminem dodatkowymi oświadczeniami Zamawiającego,

24) Umowa sprzedaży - umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiot stanowią Produkty, zawartą na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym z wykorzystaniem Serwisu lub innych środków porozumiewania się na odległość,

25) System - system teleinformatyczny jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

26) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

27) Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej,

28) Baza danych - zbiór niezależnych danych o Produktach oraz innych materiałów i elementów zgromadzonych, przechowywanych i porządkowanych elektronicznie w ramach Serwisu oraz udostępnianych Użytkownikowi poprzez Serwis indywidualnie w sposób elektroniczny, jako zbiór wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego Sprzedawcy w celu jego sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości.

29) Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne, etc.),

 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz zwrocie Produktu do Sprzedawcy, adresem właściwym do kierowania oświadczeń i przesyłek zawierających zwroty jest adres siedziby Sprzedawcy wskazany w ust. 1 pkt 7 niniejszego paragrafu,, chyba, że w drodze indywidualnych ustaleń z Zamawiającym Sprzedawca wskazał adres alternatywny.

 § 4

 1. Serwis jest systemem stron internetowych umieszczonych na serwerze sieciowym, opartym na publicznie dostępnych i otwartych standardach, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających Bazy danych, pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagany jest po stronie Użytkownika komputer lub podobnie działające urządzenie, stacjonarne lub mobilne, zaopatrzone w połączenie z siecią Internet i wyposażone w przeglądarkę internetową z włączona obsługą plików cookies umożliwiającą prawidłowe wyświetlanie dokumentów HTML Serwisu i aktywne konto poczty elektronicznej zgodne z protokołem POP3/SMTP.
 3. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zamawiający powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą, którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu do Serwisu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

 

Rozdział II

Zakres, ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu

§ 5

 1. W ramach Serwisu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi elektronicznej w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi elektronicznej, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron.

  § 6

 1. Każda osoba korzystająca z Serwisu zobowiązana jest w szczególności do:

1) korzystania z Usług elektronicznych w sposób nie zakłócający ich funkcjonowania,

2) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie nie zamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nie przeznaczonych dla tej osoby,

3) korzystania z Usługi elektronicznej w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

4) niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa.

 1. Każdy Użytkownik Konta lub Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Rozdział III

Oferta handlowa

§ 7

 1. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedający oświadcza, że Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta lub importera oraz posiadają wszelkie atesty, certyfikaty lub świadectwa o ile wymagane są obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zdjęcia i prezentacje Produktów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich Produktów.

§8

 1. Ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest Cena widniejąca przy Produkcie podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia, chyba że w drodze indywidualnych porozumień Zamawiający uzgodnił ze Sprzedawcą inną cenę.
 2. Publikowane w Sklepie Ceny nie zawierają kosztów pakowania, wysyłki i dostawy oraz opłaty za płatność przy odbiorze (pobranie). Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia wraz z wszystkimi kosztami dodatkowymi, wynikającymi z dokonanych przez Zamawiającego wyborów sposobu płatności i dostawy, prezentowana jest Zamawiającemu w podsumowaniu Zamówienia przed jego zatwierdzeniem i wysłaniem.
 3. Cena podana przy każdym Produkcie jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen z zastrzeżeniem, że dla Zamówień złożonych przed zmianą zastosowanie mają Ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia.

 

Rozdział IV

Rejestracja i utworzenie Konta w Serwisie

 § 9

 1. Sprzedawca nie umożliwia składania Zamówień za pośrednictwem Serwisu bez uprzedniej rejestracji i utworzenia Konta. Rejestracji można dokonać przed złożeniem Zamówienia lub w trakcie jego składania.
 2. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza rejestracyjnego, w którym osoba dokonująca rejestracji zobowiązana jest podać wymagane tym formularzem dane oraz oświadczyć, że zapoznała się Regulaminem, a także ustanowić hasło do Konta, po czym Sprzedawca utworzy w Serwisie dla Użytkownika unikalne Konto o nazwie będącej podanym przy rejestracji loginem.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Konta, a także do usunięcia, Konta już utworzonego, jeśli podane przy rejestracji dane okażą się błędne lub fałszywe.

 

Rozdział V

Składanie i przyjmowanie Zamówień

  § 10

 1. Zamawiający, w celu złożenia Zamówienia, winien wybrać na stronach Sklepu i dodać do Koszyka interesujące go Produkty oraz określić ich zamawianą ilość. Do chwili przetworzenia danych z Koszyka na treść Zamówienia zawartość Koszyka może być modyfikowana przez Zamawiającego.
 2. Złożenie Zamówienia na Produkty następuje poprzez prawidłowe wypełnienie wymaganych pól Formularza zamówienia przez Zamawiającego wraz z zawartymi na tym formularzu oświadczeniami, a następnie jego zatwierdzenie i wysłanie do Systemu.
 3. Zamawiający składając Zamówienie oznacza swój wybór w zakresie sposobu zapłaty i sposobu odbioru lub dostawy Produktów.
 4. Złożenie Zamówienia jest, w przypadku przyjęcia go do realizacji przez Sprzedawcę, równoznaczne z zobowiązaniem się Zamawiającego do terminowej zapłaty za Produkty oraz do terminowego odbioru przesyłki z zamówionymi Produktami.
 5. Sprzedawca, w związku z prowadzeniem sprzedaży detalicznej, zastrzega sobie prawo do wprowadzania limitów lub innych ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Produktów oraz minimalnej i maksymalnej wartości Zamówienia.

§ 11

 1. Sprzedawca uzależnia przyjęcie Zamówienia do realizacji między innymi od złożenia przez Zamawiającego wraz z Zamówieniem oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Sprzedawca może uzależnić przyjęcie Zlecenia do realizacji od potwierdzenia Zamówienia przez Zamawiającego.
 3. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty zaliczki.
 4. W przypadku złożenia Zamówienia z płatnością za pobraniem Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Zamawiającym oraz do weryfikacji Zamówienia i załączonych do niego oświadczeń oraz danych Zamawiającego.
 5. Sprzedawca przyjmując Zamówienie do realizacji przesyła na adres poczty elektronicznej Zamawiającego informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, stanowiącą jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, według kryteriów takiej informacji określonych w art. 9 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 § 12

 1. Sprzedawca odmówi realizacji Zamówienia złożonego z naruszeniem postanowień Regulaminu, a także, gdy Zamawiający nie wywiązał się z Umowy sprzedaży zawartej do jego wcześniejszego Zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do realizacji Zamówienia z płatnością za pobraniem w przypadku, gdy próby kontaktu z Zamawiającym podjęte przez Sprzedawcę w celu zweryfikowania Zamówienia okażą się bezskuteczne, a także w każdym innym przypadku, gdy podane w Zamówieniu dane Zamawiającego lub jego oświadczenia wymagane Regulaminem wzbudzą wątpliwości Sprzedawcy w zakresie ich prawdziwości i rzetelności.
 3. Decyzja Sprzedawcy o odmowie przyjęcia Zlecenia do realizacji wysyłana jest Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu. Decyzja, poza wskazaniem powodu odmowy, nie wymaga uzasadnienia.

 § 13

Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z Zamówienia przed nadaniem przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Produkty objęte Zamówieniem. W tym celu Zamawiający winien skontaktować się z BOK.

 

Rozdział VI

Odrębne zasady składania i przyjmowania Zamówień na Produkty z usługą poligraficzną

 § 14

W zakresie nie uregulowanym postanowieniami tego rozdziału do składania i przyjmowania Zamówień na Produkty z usługą poligraficzną stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału V Regulaminu.

§ 15

 1. Zamawiając Produkt z usługą poligraficzną Zamawiający winien dostarczyć Sprzedawcy materiał nadający się do druku. Materiał powinien spełniać wymogi określone w Wymaganiach dla materiałów do druku stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Przesyłając materiał do druku Zamawiający oświadcza, że posiada prawo posługiwania się przesłanym do druku wizerunkiem, znakiem graficznym, logotypem, zdjęciem lub inną grafiką, oraz że materiał nie narusza praw i wolności osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych.
 3. Sprzedawca zachowuje prawo do żądania od Zamawiającego okazania się posiadanymi prawami do przesłanego materiału.
 4. Proces usług poligraficznych drukiem offsetowym i solwentowym podlega ograniczeniom technologicznym, dlatego Zamawiający przesyłając materiał do druku przyjmuje do wiadomości i dopuszcza, że w Produkcie finalnym z usługą poligraficzną mogą występować niewielkie różnice kolorystyczne.

§ 16

Sprzedawca odmówi przyjęcia Zamówienia do realizacji, jeżeli przesłany przez Zamawiającego materiał do druku nie będzie spełniał kryteriów określonych w Wymaganiach dla materiałów do druku stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu, a także w przypadku, gdy przesłany materiał wzbudzi uzasadnione podejrzenia Sprzedawcy w zakresie legalności posługiwania się tym materiałem przez Zamawiającego.

§ 17

 1. Zamawiający, który nie dysponuje materiałem do druku może wykupić u Sprzedawcy usługę opracowania projektu graficznego i wykonania materiału (matrycy) za cenę usługi oferowaną na stronie Produktu lub uzgodnioną indywidualnie.
 2. Prawa autorskie i pokrewne do opracowanego przez Sprzedawcę projektu mogą być przeniesione na Zamawiającego dopiero po wniesieniu przez Zamawiającego ceny za usługę projektową.

§ 18

W przypadku Zamówień składanych na Produkt z usługą poligraficzną Sprzedawca wyłącza możliwość wniesienia zapłaty za pobraniem, chyba, że Zamawiający dokona wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości brutto Zamówienia (art. 743 Kodeksu cywilnego).

 

Rozdział VII

Umowy

 § 19

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Zamawiającego z Serwisu (w przypadku braku rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem tej umowy.
 3. Użytkownik Konta, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
 4. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Użytkownika Konta na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta.
 5. Sprzedawca ma prawo odstąpić od świadczenia usługi drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Konta postanowień Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Użytkownika Konta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego

 § 20

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w sposób opisany w § 11 ust. 5 Regulaminu, a jej integralną częścią jest ten Regulamin. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest o świadczenie jednorazowe, przy czym każde z Zamówień przyjętych do realizacji stanowi podstawę do zawarcia odrębnej Umowy sprzedaży.
 3. Przedmiotem Umowy sprzedaży jest sprzedaż Produktów objętych przyjętym do realizacji Zamówieniem.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas oznaczony terminem wydania Zamawiającemu Produktów objętych Umową sprzedaży, nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Umowa wygasa z chwilą spełnienia przez Strony świadczeń, do których się zobowiązały Umową sprzedaży lub ulega rozwiązaniu w przypadkach i na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 21

 1. Przy zawarciu Umowy sprzedaży Sprzedawca potwierdzi Zamawiającemu w sposób określony w § 11 ust. 5 Regulaminu wszystkie istotne postanowienia zawartej Umowy sprzedaży.
 2. Poprzez przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie Umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje do realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią i specyfikacją w terminie zakreślonym Umową.

 

Rozdział VIII

Realizacja Zamówień, płatności, odbiór i dostawa

§ 22

 1. Zamawiający składając Zamówienie ma do wyboru następujące sposoby płatności za zamówione Produkty:

1) zapłata tradycyjnym przelewem bankowym dokonywanym indywidualnie po złożeniu Zamówienia,

2) zapłata należnej Sprzedawcy kwoty za tzw. pobraniem w chwili doręczenia przesyłki z zamówionymi Produktami, z zastrzeżeniem postanowień § 18 - opcja dostępna wyłącznie dla Zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu oraz, gdy adres dostawy znajduje się na terytorium Polski,

3) zapłata gotówką przy osobistym odbiorze zamówionych Produktów w Punkcie handlowym.

 1. Zapłata w sposób określony w ust. 1 pkt. 1 następuje na rachunek bankowy Sprzedawcy wygenerowany w Formularzu zamówienia przy składaniu Zamówienia i wskazany w tym formularzu oraz w Zamówieniu i wystawionego do niego dokumentu sprzedaży.
 2. Za dzień zapłaty uważa się:

1) dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy - w przypadku płatności przelewem,

2) dzień odbioru zamówionych Produktów - w przypadku płatności za pobraniem lub płatności bezpośrednio w Punkcie handlowym,

 1. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu Produktów powiększoną o koszty transportu oraz koszty innych usług, które Zamawiający nabędzie wraz z Produktem. Suma kwot do zapłaty jest widoczna dla Zamawiającego w widoku Koszyka przed zatwierdzeniem i wysłaniem Zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych, niż określone w ust. 1, sposobów płatności, np. kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych, a także, w przypadku poszczególnych Produktów lub ich kategorii zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów płatności określonych w ust. 1.
 3. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktów do momentu zapłaty ceny Produktu w sposób i na zasadach określonych Regulaminem.

 § 23

 1. Zamawiający przy składaniu Zamówienia na Produkty ma do wyboru możliwość osobistego odbioru zamówionych Produktów w Punkcie handlowym oraz następujące sposoby dostawy:

1) za pośrednictwem wybranej przez Zamawiającego firmy kurierskiej,

2) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

 1. Koszty przesyłki i pakowania oraz przybliżony termin dostawy są widoczne dla Zamawiającego w Formularzu zamówienia podczas składania Zamówienia.
 2. Produkty oferowane w sprzedaży wysyłkowej wysyłane są wraz z dokumentem sprzedaży w terminie do 21 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 24 Regulaminu. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości email, o której mowa w § 11 ust. 5 Regulaminu.
 3. Przy odbiorze przesyłki Zamawiający winien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, a także, w opcji dostawy ze sprawdzeniem zawartości przesyłki, sprawdzić czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia i załączoną do przesyłki specyfikacją jej zawartości. W przypadku uszkodzenia przesyłki lub niezgodności jej zawartości Zamawiający winien żądać sporządzenia przez dostawcę stosownego protokółu (druk protokołu zobowiązany jest posiadać dostawca) z wyszczególnieniem wszystkich wad, uszkodzeń i braków, po czym niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Sprzedawcę (telefonicznie lub poczta elektroniczną). Reklamowany Produkt, należy wraz z dokumentem sprzedaży zwrócić dostawcy, a jeżeli przesyłka zawiera więcej niż jeden Produkt, należy zwrócić je wszystkie. Koszt zwrotu i ponownej dostawy ponosi Sprzedawca, który po dokonaniu wymiany prześle Zamawiającemu wymienione Produkty. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale VIII niniejszego Regulaminu.
 4. W momencie przyjęcia przesyłki z Produktami Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić ich odbiór.
 5. W przypadku niepodjęcia przesyłki przez Zamawiającego kosztami zwrotu przesyłki i jej ewentualnej ponownej wysyłki zostanie obciążony Zamawiający, za wyjątkiem przypadków, gdy Zamawiającym jest Konsument a do podjęcia pierwszej przesyłki nie doszło w wyniku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez Konsumenta lub, za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Zamawiający deklarujący odbiór zamówionych Produktów osobiście w Punkcie handlowym winien odebrać Produkty objęte Zamówieniem w terminie wskazanym w informacji przekazanej przez Sprzedawcę w sposób określony w § 11 ust. 5, nie później jednak niż przed upływem terminu związania Umową sprzedaży.

 § 24

W razie wystąpienia braku Produktu objętego realizowanym Zamówieniem i uzasadnionego prawdopodobieństwa, że Sprzedawca nie będzie w stanie dostarczyć Zamawiającemu tego produktu przed upływem terminu określonego w § 20 ust. 4 Regulaminu, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego na jego adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu. Zamawiającemu przysługuje w tym przypadku prawo do rezygnacji z Zamówienia w całości i odstąpienia od Umowy ze zwrotem od Sprzedawcy wpłaconej dotychczas sumy pieniężnej w całości, albo do rezygnacji z niedostępnego Produktu lub do jego zamiany na inny dostępny Produkt o zbliżonych właściwościach i cenie. W przypadku rezygnacji z niedostępnego Produktu, za który Zamawiający dokonał już zapłaty, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu kwotę pieniężną odpowiadającą cenie niedostępnego Produktu.

§ 25

W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, gdzie do sprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów, realizacja Zamówień następuje według kolejności ich składania do wyczerpania partii Produktów objętych sprzedażą promocyjną lub wyprzedażą.

 

Rozdział VII

Odstąpienie od Umowy, zwroty

 § 26

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 27 Regulaminu, Zamawiający będący Konsumentem może od Umowy odstąpić bez podania przyczyn składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni liczonym od dnia wydania Produktu objętego Zamówieniem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy podany w § 3 ust. 2 Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. W razie odstąpienia od umowy Umowę uważa się za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot Produktu przez Konsumenta do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od wysłania oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie. Zwracane Produkty wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz z dostarczonymi dokumentami sprzedaży powinny zostać opakowane w sposób zapewniający bezpieczny i niepowodujący uszkodzeń Produktów transport. Koszt pakowania i odesłania produktów ponosi Konsument.
 4. Konsument, który przed odstąpieniem od Umowy dokonał jakichkolwiek przedpłat, w razie skutecznego odstąpienia od Umowy, otrzyma w ciągu 14 dni zwrot wpłaconej kwoty w pełnej wysokości przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym na adres Konsumenta wskazany w Zamówieniu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od daty dokonania przedpłaty do dnia zwrotu.

 § 27

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje między innymi w zakresie:

1) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

2) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

Pełny katalog wyłączeń prawa do odstąpienia od Umowy reguluje art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 § 28

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego, będącego Konsumentem, wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z Umową.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność zakupionego przez Konsumenta Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 

Rozdział VIII

Gwarancja, serwis i reklamacje Produktów

§ 29

 1. Sprzedawca oświadcza, że Produkty sprzedawane Sklepie są nowe.
 2. Produkty objęte są gwarancją producenta lub importera Produktu. Okres gwarancji jest uzależniony od rodzaju Produktu oraz producenta albo importera.
 3. Na świadczone przez Sprzedawcę usługi projektowe i poligraficzne Sprzedawca udziela standardowej gwarancji na zasadach ogólnych.

§ 30

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Produktów oraz zasady wnoszenia reklamacji w przypadku Zamawiających będących Konsumentami określają postanowienia § 32 Regulaminu, w pozostałych przypadkach zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień § 31 Regulaminu.
 2. Różnice pomiędzy wyglądem Produktu prezentowanego w Sklepie a wyglądem Produktu dostarczonego do Zamawiającego wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Produktu.

§ 31

 1. Jeżeli nie zachodzą upoważniające Zamawiającego do zwrotu Produktu przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, Zamawiający nie będący Konsumentem może zwrócić zakupiony Produkt jedynie za zgodą Sprzedawcy, na swój koszt, i tylko wtedy, gdy zwracany Produkt jest nieużywany w zamkniętym opakowaniu.
 2. W przypadku zwrotu Produktu z powodu jego wady Zamawiającemu przysługuje zwrot wniesionej za objęty reklamacją Produkt ceny w pełnej wysokości. W pozostałych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia z kwoty podlegającej zwrotowi kosztów obsługi Zamówienia i transakcji.

§ 32

 1. Zamawiający będący Konsumentem ma prawo wnoszenia reklamacji z tytułu niezgodności Produktu z Umową, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1176, z późn. zm.).
 2. Konsument traci uprawnienia do reklamacji z tytułu niezgodności Produktu innego niż żywnościowy z Umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w § 3 ust. 2 Regulaminu z dopiskiem na kopercie „Reklamacja” lub pocztą elektroniczną na publikowany w Serwisie adres poczty elektronicznej Sprzedawcy w tytule wiadomości wpisując „Reklamacja”.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:

1) oznaczenie Konsumenta (imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej),

2) numer Umowy lub Zamówienia,

3) określenie Produktu, którego reklamacja dotyczy,

4) okoliczności uzasadniające reklamację,

5) określenie żądania Konsumenta w związku ze składaną reklamacją.

 1. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym Konsument winien zwrócić Sprzedawcy objęty reklamacją Produkt oraz dokument sprzedaży.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Konsumenta. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie lub pocztą elektroniczną.
 3. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca na swój koszt i bez zbędnej zwłoki wymieni zareklamowany Produkt na wolny od wad lub dokona Konsumentowi zwrotu ceny przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym na adres Konsumenta wskazany w Zamówieniu.
 4. W przypadku odmowy uznania reklamacji Sprzedawca w decyzji o wyniku rozpatrzenia reklamacji zamieszcza uzasadnienie odmowy oraz wskazówki dla Konsumenta o przysługujących mu prawach dochodzenia roszczeń w sytuacji, gdy nie zgadza się ze stanowiskiem Sprzedawcy.

 

Rozdział IX

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

 § 33

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone do Sprzedawcy.

 1. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w tym paragrafie, przysługuje Użytkownikowi Konta lub Zamawiającemu tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu.
 2. O wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu należy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę pocztą elektroniczną.
 3. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje w terminie jednego miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sprzedawcy. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje osobę składająca reklamację.

 

Rozdział X

Odpowiedzialność

§ 34

Brak wykonania świadczenia którejkolwiek ze Stron z powodu wystąpienia Siły wyższej lub zdarzenia losowego niezależnego od Strony nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której siła wyższa lub zdarzenie losowe dotyczy zaniedbała niezwłocznego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.

§ 35

 1. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za podanie podczas rejestracji lub składania Zamówienia niekompletnych lub nieprawdziwych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby.
 2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy do wysokości szkody wyrządzonej działaniem sprzecznym z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, w szczególności za składanie Zamówienia w sposób nierzetelny i w złej wierze, składanie fikcyjnych Zamówień oraz podawanie danych osobowych innych osób jako własnych.
 3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich składających Zamówienia z upoważnienia Zamawiającego lub na jego zlecenie.
 4. Użytkownik konta, który udostępnia osobom trzecim dane dostępu do Konta działa wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

§ 36

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego wyłącznie za rzeczywistą szkodę wyrządzoną niewykonaniem lub zawinionym wadliwym wykonaniem Umowy.

 § 37

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikłe z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów będących poza wpływem Sprzedawcy, oraz za problemy bądź ograniczenia techniczne oprogramowania i sprzętu Zamawiającego oraz skutki działania programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z przeznaczeniem, lub prawem, wykorzystanie sprzedanych Zamawiającemu Produktów, w szczególności za odsprzedaż, redystrybucję, odstąpienie lub udostępnienie osobom, dla których produkt nie jest przeznaczony, np. osobom nieletnim.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazany przez Zamawiającego materiał do wykonania usługi poligraficznej. W szczególności Sprzedawca nie odpowiada za nielegalne posługiwanie się tym materiałem przez Zamawiającego.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu lub Serwisu przez Zamawiającego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie.

 

Rozdział XI

Ochrona danych osobowych

§ 38

 1. Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych Użytkowników do chwili dokonania rejestracji w Serwisie lub zawarcia Umowy. Zasady ochrony przez Sprzedawcę prywatności Użytkowników określa Klauzula ochrony prywatności publikowana w Serwisie i stanowiąca Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych odbywa się na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i może dotyczyć wyłącznie danych podanych dobrowolnie przez Użytkownika Konta lub Zamawiającego niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz w celu wystawienia dokumentów sprzedaży. Zakres i rodzaj tych danych określa Sprzedawca.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, który jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo oraz zapewnia osobom udostępniającym swoje dane realizację uprawnień wynikających z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania prawa, a ponadto zbiory danych osobowych administrowanych przez Sprzedawcę zostały zgłoszone do rejestracji w urzędzie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Sprzedawca nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody osoby udostępniającej swoje dane, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa, w tym przepisami branżowymi regulującymi działalność firm kurierskich, firm świadczących usługi pocztowe oraz firmy będącej operatorem elektronicznego systemu płatności.
 6. Po wykonaniu Umowy Sprzedawca nie będzie przetwarzał danych osobowych, za wyjątkiem danych dopuszczonych do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub Umowy oraz danych, które są niezbędne do rozliczeń i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu płatności za zakupione Produkty i koszty ich dostaw.

  § 39
 1. Sprzedawca nie wykorzystuje zgromadzonych danych osobowych do przesyłania niezamówionych informacji handlowych.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres elektroniczny Użytkownika Konta lub Zamawiającego komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z realizacją usługi świadczonej drogą elektroniczną, Zamówień i wykonywaniem Umów.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do otrzymania zgody Użytkownika Konta lub Zamawiającego na wysyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych na podany adres elektroniczny Użytkownika Konta lub Zamawiającego. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik Konta lub Zamawiający wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji przy rejestracji Konta, lub w terminie późniejszym, i udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust.1 pkt 3b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Użytkownik Konta lub Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych od Sprzedawcy.

 

Rozdział XII

Prawa własności intelektualnej

 § 40

 1. Wszystkie prezentowane w Sklepie oraz w Serwisie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli, w związku z czym Sprzedawca informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały.
 2. Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z treści Serwisu poprzez wyświetlenie jej na ekranie monitora i zapis na dysku komputera wyłącznie w celach użytku osobistego. Wszelkie inne formy wykorzystania treści Serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu są zabronione.

§ 41

 1. Wszelkie prawa do Serwisu i prezentowanych w nim treści oraz do Bazy Danych przysługują Sprzedawcy. Przyjęty w Serwisie układ prezentowania treści oraz design stanowią samoistny przedmiot ochrony prawnej i autorskiej.
 2. Udostępnione w Serwisie dane z Bazy Danych nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego oraz nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub włączenia do innej bazy danych oraz innego publicznego rozpowszechniania bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie.

 

Rozdział XIII

Postanowienia końcowe

§ 42

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw do Sklepu lub Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych ze Sklepem lub Serwisem, z tytułu, których osobom korzystającym ze Sklepu lub Serwisu nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Sprzedawcy.

 § 43

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy:

1)        ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego,

2)        ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

3)        ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

4)        ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

5)        ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631)

 1. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Serwisie z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu nie będą skuteczne wobec Zamówień złożonych przed datą obowiązywania zmian, Zamówienia te podlegają postanowieniom Regulaminu obowiązującym w chwili ich złożenia. W przypadku Użytkowników Konta będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę bezpośrednio w Punkcie handlowym, a także poza nim, jeżeli umowa sprzedaży zawierana jest w inny sposób niż na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 § 44

 1. Spory wynikające z zawartej Umowy winny być rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze porozumienia się Stron i osiągnięcia ugody pozasądowej, a w przypadku, gdy osiągnięcie ugody nie jest możliwe lub jedna ze stron zechce poddać bez zwłoki rozstrzygnięcie sporu przez sąd powszechny, spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy powszechne według właściwości zgodnej z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, zaś spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. W przypadku, gdy stroną Umowy jest Konsument, Strony za obopólną zgodą mogą poddać rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Państwowej Inspekcji Handlowej.

 § 45

Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.03.2021 roku.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

NAJCIEKAWSZE PREZENTY UPOMINKI GIFTY - DZIEŃ MAMY I TATY

Cena: 78,00 PLN (63,41 PLN + 14,59 PLN VAT)
Cena: 50,40 PLN (40,98 PLN + 9,42 PLN VAT)
Cena: 90,00 PLN (73,17 PLN + 16,83 PLN VAT)
Cena: 44,40 PLN (36,10 PLN + 8,30 PLN VAT)
Cena: 37,80 PLN (30,73 PLN + 7,07 PLN VAT)
Cena: 54,00 PLN (43,90 PLN + 10,10 PLN VAT)
Cena: 90,00 PLN (73,17 PLN + 16,83 PLN VAT)
Cena: 44,40 PLN (36,10 PLN + 8,30 PLN VAT)
Cena: 37,80 PLN (30,73 PLN + 7,07 PLN VAT)
Cena: 59,99 PLN (48,77 PLN + 11,22 PLN VAT)
Cena: 106,80 PLN (86,83 PLN + 19,97 PLN VAT)
Cena: 45,60 PLN (37,07 PLN + 8,53 PLN VAT)
Cena: 97,20 PLN (79,02 PLN + 18,18 PLN VAT)
Cena: 44,40 PLN (36,10 PLN + 8,30 PLN VAT)

NAJPOPULARNIEJSZE POMYSŁY NA PREZENT

Cena: 37,80 PLN (30,73 PLN + 7,07 PLN VAT)
Cena: 37,80 PLN (30,73 PLN + 7,07 PLN VAT)
Cena: 37,80 PLN (30,73 PLN + 7,07 PLN VAT)
Cena: 37,80 PLN (30,73 PLN + 7,07 PLN VAT)
Cena: 37,80 PLN (30,73 PLN + 7,07 PLN VAT)
Cena: 37,80 PLN (30,73 PLN + 7,07 PLN VAT)
Cena: 37,80 PLN (30,73 PLN + 7,07 PLN VAT)
Cena: 37,80 PLN (30,73 PLN + 7,07 PLN VAT)
Cena: 37,80 PLN (30,73 PLN + 7,07 PLN VAT)
Cena: 50,40 PLN (40,98 PLN + 9,42 PLN VAT)
Cena: 37,80 PLN (30,73 PLN + 7,07 PLN VAT)
Cena: 37,80 PLN (30,73 PLN + 7,07 PLN VAT)
Cena: 37,80 PLN (30,73 PLN + 7,07 PLN VAT)
Cena: 37,80 PLN (30,73 PLN + 7,07 PLN VAT)
Cena: 37,80 PLN (30,73 PLN + 7,07 PLN VAT)

NAJCHĘTNIEJ KUPOWANE PREZENTY

Cena: 90,00 PLN (73,17 PLN + 16,83 PLN VAT)
Cena: 44,40 PLN (36,10 PLN + 8,30 PLN VAT)
Cena: 106,80 PLN (86,83 PLN + 19,97 PLN VAT)
Cena: 78,00 PLN (63,41 PLN + 14,59 PLN VAT)
Cena: 33,60 PLN (27,32 PLN + 6,28 PLN VAT)
Cena: 33,60 PLN (27,32 PLN + 6,28 PLN VAT)
Cena: 106,80 PLN (86,83 PLN + 19,97 PLN VAT)
Cena: 58,80 PLN (47,80 PLN + 11,00 PLN VAT)
Cena: 45,60 PLN (37,07 PLN + 8,53 PLN VAT)
Cena: 36,00 PLN (29,27 PLN + 6,73 PLN VAT)
Cena: 91,20 PLN (74,15 PLN + 17,05 PLN VAT)
Cena: 90,00 PLN (73,17 PLN + 16,83 PLN VAT)

Odwiedź również inne nasze sklepy